Hoppa till innehåll

Vad är en växelkurs?

En valutakurs är samma sak som en växelkurs eller växlingskurs. En valutakurs eller en växelkurs är därför priset på en valuta. Men pris på en valuta existerar inte i ett vakuum, istället sätts priset på en valuta baserat på priset på en annan valuta. Därför har samtliga valutor i världen en kurs i förhållande mot varandra.

Valutakurser styrs i regel av efterfrågan på ett lands valuta och sätts på valutamarklanden – i större grad så om valutan inte är bunden utan flytande.

Valutakursen för till exempel den amerikanska dollarn (USD) angett i svenska kronor skrivs SEK/USD, vilket visar hur många svenska kronor som ska betala för en amerikanska dollar.

USD to SEK

Skillnaden mellan en fast och rörlig växelkurs

Ett annat namn på en rörlig växelkurs är en flytande växelkurs. En fast växelkurs betyder att två länder har bestämt att kursen mellan deras valutor ska ligga på en fast nivå. Det är en avtalsliknande situation som inte finns när en kurs är flytande eller rörlig. En förlig växelkurs betyder att valutakursen fritt ändrar sig efter marknadens rörelser.

vad-ar-en-vaxelkurs

Olika begrepp inom valutaförändringar

Det finns en rad finansiella begrepp inom valutahandelsvärlden. Fyra av dem är:

Detta är fyra begrepp som används för att beskriva en valutas förändringar. Låt oss förklara dem i tur och ordning:

En depreciering betyder att en valuta sjunker i värde som en följd av att efterfrågan och utbudet på marknaden. En appreciering innebär att valutan stiger i värde som en följd av efterfrågan och utbudet på marknaden. Devalvering att en valutas officiella växelkurs skriv ned genom ett politiskt beslut. Revalvering, däremot, innebär att en valutas officiella växelkurs skriv upp genom ett politiskt beslut.

Vad påverkar egentligen en valutas värde?

Det finns en rad faktorer som påverkar värdet på en valuta. Ur ett större perspektiv handlar det om de förväntningar som finns på ett specifikt land. Därför brukar ett lands valutakurs vara högintressant att titta på för den som vill analysera hur situationen i ett land är. Särskilt om kursen är flytande. Det som inte annars är särskilt lätt att utröna kan bli talande genom att kika på valutakursen. Detta eftersom marknadens bedömning av valutan i stora drag kan hänga på vad man har för förtroende för ett land.

Förväntningarna på ett land påverkats därmed av en lång rad faktorer, bland annat politisk osäkerhet, framtida ränteläge och inflation. En lands utrikeshandel, den ekonomiska tillväxten mätt i dess BNP (Bruttonationalprodukt) och centralbankens interventioner. Allt detta påverkar ett lands valutas växlingskurs. Låt oss kika närmare på några av dessa faktorer.

vad-ar-en-reservvaluta

Utrikeshandeln

Värdet av ett lands export och import av varor och tjänster kallas för bytesbalans. Här är det viktigt att förstå att det inte är själva bytesbalanssaldot so påverkar växelkursen, utan dess förändringar. Minskar exporten kan det innebära är att valutakursen kan komma att försvagas i framtiden. Om den ökar kan det innebära att valutakursen kommer att förstärkas.

Interventioner från Centralbanken

Centralbankerna kan kortsiktigt påverka växelkursen. Dess genom att sänka eller höja räntan men också genom så kallade interventioner. En centralbank som den svensk Riksbanken kan således vidta åtgärder för att stärka eller försvaga valutakursen genom att köpa och eller sälja utländsk valuta vilket sker genom att Centralbankens valutareserv minskar eller ökar. Om Riksbanken vill att den svenska kronan ska stärkas mot till exempel den kinesiska valutan kan den sälja den “andra” valutan för att köpa svenska kronor.

USD to SEK
USD to SEK

Osäkerhet i politiken

Ett lands politiska situation kan i allra högsta grad påverka växlingskursen. Det beror på att politisk instabilitet i ett land kan göra det svårt att värdera tillgångar i framtiden, eftersom oväntade och oförutsägbara händelser i landet kan leda till att tillgångarnas värde faller eller ökar. På grund av det kan viljan att investera i landet minska, vilket försvagar valutans växelkurs.

Ekonomisk uppgång

När det går bra och tillväxten stiger ser man ofta en korrelation till ett lands valuta. Det beror på att utländska aktörer blir mer intresserade av att investera i landet vilket leder till att landets finansiella balans blir positiv.

Inflationsdifferenser

På längre sikt påverkas också valutakursen av hur inflationen utvecklas. Ett land som under en lång period har högre inflation än andra aländer får i regel svårt att sälja sina produkter på utländska marknader eftersom landet produkter blir dyrare. På längre sikt betyder detta en ohållbar situation, och växlingskursen kommer att justeras nedåt så att varorna blir billigare för andra länder.